Ergis

Komunikat prasowy

24 lutego 2009, 10:13

GRUPA ERGIS: WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKU OPERACYJNEGO W 2008 ROKU

Grupa ERGIS zanotowała w 2008 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 543,17 mln zł, czyli o ponad 27% wyższe niż w roku poprzednim. Z kolei zysk operacyjny w tym okresie wzrósł do 18,41 mln zł. Silne osłabienie złotego spowodowało powstanie straty netto w całym 2008 roku, ze względu na niezrealizowane różnice kursowe. 

Kluczowe wydarzenia:

­Grupa realizuje systematycznie strategię obniżania kosztów działalności. W efekcie poziomzysku brutto ze sprzedaży w IV kwartale 2008 wyniósł 18,8%, w porównaniu z 14,8% w analogicznym okresie roku 2007. Łącznie za cały 2008 rok wskaźnik ten wyniósł 16,7%, w porównaniu z 15,5%  rok wcześniej.

­ Grupa wypracowała 4,1 mln zł zysku operacyjnego w IV kw., czyli o niemal 50% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

­Pomimo wzrostu zysku operacyjnego o 2,2 mln zł,  do 18,4 mln zł w 2008 roku Grupa poniosła stratę netto w wysokości 6,94 mln zł. Strata ta wynika wyłącznie z wysokiego kursu euro, w związku z czym wyższe były odsetki od kredytów nominowanych w tej walucie, a przede wszystkim Spółka zanotowała ujemne różnice kursowe związane z tymi kredytami, powstające zarówno w momencie spłaty planowych rat, jak i bieżącej wyceny części pozostających do spłaty w przyszłych okresach w kwocie 12.417 tys. zł

­Warto podkreślić, że Grupa ERGIS nie stosowała żadnych instrumentów walutowych, a niezrealizowane różnice kursowe nie odzwierciedlają ubiegłorocznych przepływów pieniężnych. Grupa planuje refinansowanie zobowiązań nominowanych w euro.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS  po czterech kwartałach 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

IV kw. 2007

IV kw. 2008

Zmiana

I-IV kw. 2007

I-IV kw. 2008

Zmiana

Przychody

142 175 

116 307

-18,2%

426 000

543 171

+27,0%

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk operacyjny

 

21 016  

2 738

 

21 876

4 087

 

+4,0%

+49,2%

 

66 207

16 200

 

90 810

18 405

 

+37,1%

+13,6%

Zysk netto

4 215

 -15 497

-

12 859

- 6 938

-

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2008 ROK

W 2008 roku Grupa zanotowała 27% wzrost sprzedaży. Wzrost ten wynika przede wszystkim z przejęcia w IV kwartale 2007 roku kontroli nad niemieckimi spółkami  MKF Folien i Schimanski oraz konsolidacji ich wyników finansowych. Bez uwzględnienia spółek niemieckich sprzedaż w 2008 roku wyniosła 360 mln zł i utrzymała się na stabilnym poziomie wobec roku wcześniejszego. Spowolnienie gospodarcze na rynkach, na których działa Grupa znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku przychodów ze sprzedaży w  ostatnim  kwartale 2008 roku. Zanotowano wartościowy spadek sprzedaży folii stretch, folii PET, i laminatów oraz niektórych innych produktów, co było spowodowane  obniżką cen surowców, która miała wpływ na poziom cen transakcyjnych. Jednocześnie zanotowano wysoką pozytywną dynamikę sprzedaży taśmy PET .

Pomimo realizacji wysokiego zysku operacyjnego w 2008 roku (18,4 mln zł) Grupa poniosła stratę netto w wysokości 6,94 mln zł. Jest to spowodowane wyłącznie bardzo wysokim kursem euro, w związku z którym wyższe były odsetki od posiadanych przez Grupę kredytów nominowanych w tej walucie oraz bardzo wysokie niezrealizowane różnice kursowe związane z tymi kredytami (nieodzwierciedlające rzeczywistych ubiegłorocznych przepływów pieniężnych).

WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO

Polskie spółki Grupy w 2008 roku zrealizowały istotne oszczędności kosztów ogólnych i sprzedaży, które wyniosły ok. 2,9 mln zł. Koszty te w 2007 roku wyniosły 46,9 mln zł, a w 2008 roku:  44  mln zł., przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego Grupy.

Wskaźnik zysku brutto ze sprzedaży, ważny dla działalności Grupy, kształtował się na lepszym poziomie niż w poprzednich okresach. Za IV kwartał 2008 zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,8%, podczas gdy w analogicznym okresie 2007 roku 14,8%. Łącznie za 2008 rok wskaźnik ten wyniósł 16,7% i był wyższy niż w roku 2007, kiedy wyniósł 15,5%.

GRUPA NIE STOSOWAŁA INSTRUMENTÓW WALUTOWYCH

Grupa nie stosowała instrumentów zabezpieczających przed zmianami kursów walut. W polskich spółkach Grupy utrzymuje się względna równowaga eksportu oraz importu, która stanowi naturalne zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym. Ekspozycja podmiotów krajowych Grupy na ryzyko zmiany kursów walut dotyczy tylko kredytów nominowanych w euro. Istotny jest również fakt, że walutą spółek niemieckich Grupy jest euro.

PLANY GRUPY ERGIS

Nadwyżka finansowa realizowana przez Grupę ERGIS jest całkowicie wystarczająca do zaspokojenia bieżących potrzeb oraz obsługi zaciągniętych kredytów. Grupa planuje refinansowanie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, części kredytu zaciągniętego na akwizycję spółek niemieckich. Spółka zdecydowała jednakże o odłożeniu planowanej w tym celu emisji akcji i  bierze pod uwagę, w zależności od sytuacji panującej na rynkach kapitałowych, możliwość refinansowania tych zobowiązań w inny sposób (np. poprzez finansowanie mezzanine).

„Grupa ERGIS podjęła w ostatnim czasie szereg działań mających na celu redukcję kosztów działalności. Wzrost zysku operacyjnego w IV kwartale 2008 roku potwierdza, że Grupa właściwie reagowała na skutki pogorszenia koniunktury gospodarczej. Na nasze wyniki netto wpłynęło jedynie zdecydowane osłabienie złotego. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, planujemy refinansowanie części kredytu zaciągniętego na akwizycję spółek niemieckich. Ze względu na sytuację na rynkach kapitałowych odłożyliśmy jednak w czasie emisję akcji i rozważamy możliwość refinansowania tych zobowiązań w inny sposób - np. poprzez finansowanie mezzanine.” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

DODATKOWE INFORMACJE

ERGIS-EUROFILMS SA. jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Spółka jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.