Ergis

Komunikat prasowy

12 maja 2009, 13:20

Grupa ERGIS: REKORDOWY ZYSK OPERACYJNY W I KWARTALE 2009 roku

Grupa ERGIS zanotowała w pierwszym kwartale 2009 roku, rekordowy w historii Grupy, kwartalny zysk operacyjny rzędu 15,4 mln zł, blisko trzykrotnie wyższy niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 135,2 mln zł. Deprecjacja złotego przyczyniła się do wypracowania jedynie symbolicznego zysku netto, ale nie miała ona wpływu na realnie wypracowane przepływy finansowe.

Kluczowe wydarzenia:

- Grupa wypracowała 15,4 mln zł zysku operacyjnego w I kw. 2009, wobec 5,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to rekordowy kwartalny wynik z działalności operacyjnej w historii Grupy. Wskaźnik rentowności operacyjnej wzrósł z 4,0%. do 11,4%;

- W ostatnich kwartałach Grupa ERGIS systematycznie realizowała strategię obniżania kosztów działalności. Zaowocowało to wysokimi oszczędnościami i w efekcie poziom marży brutto ze sprzedaży w I kwartale 2009 wyniósł aż 24,2 %, w porównaniu z 16,5 % rok wcześniej. W efekcie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 32,7 mln zł wobec 23,5 mln zł w I kw. 2008;

- Pomimo rekordowego wyniku operacyjnego Grupa ERGIS zanotowała niewielki zysk netto. Wynika to wyłącznie z deprecjacji złotego względem euro, w związku z czym wzrosły odsetki od kredytów nominowanych w tej walucie, a Spółka zanotowała ujemne różnice kursowe związane z tymi kredytami. Są to niezrealizowane różnice kursowe i jako takie nie odzwierciedlają wypracowanych w I kwartale przepływów pieniężnych. Grupa planuje refinansowanie zobowiązań nominowanych w euro;

- W I kwartale 2009 roku Grupa przeprowadziła proces częściowej konwersji krótkoterminowego zadłużenia zaciągniętego w związku z finansowaniem zakupu spółek niemieckich: MKF-Folien i Schimanski, na zadłużenie długoterminowe.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym kwartale 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

I kw. 2008

I kw. 2009

Zmiana

Przychody

142 773

135 248

-5,0%

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk operacyjny

 

23 540

5 735

 

32 696

15 433

 

+39,0%

+ 169,0%

Zysk netto

3 391

6

-

EBITDA

11 090

21 387

+92%

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Mimo, iż ilościowo sprzedaż w I kwartale 2009 była - w większości grup asortymentowych - wyższa niż pierwszym kwartale 2008 roku, Grupa zanotowała niewielki spadek wartości  sprzedaży. Jest to wynikiem trwającego spowolnienia gospodarczego, które wpłynęło na  spadek przychodów w kilku grupach asortymentowych, ale przede wszystkim przełożyło się  na obniżenie  cen sprzedaży w wielu  segmentach.

Analiza segmentów operacyjnych wskazuje na wyraźną poprawę sytuacji zarówno w spółkach polskich, jak i niemieckich. W  Polsce  wypracowano  marżę w wysokości 19,3 mln zł i zysk operacyjny 8,8 mln zł (w analogicznym okresie 2008 odpowiednio 13,3 mln zł oraz 2,5 mln zł), natomiast Niemczech  zrealizowano  marżę w wysokości 13,4 mln zł i zysk operacyjny 6,6 mln zł (w analogicznym okresie 2008 odpowiednio 10,2 mln zł oraz 3,2 mln zł).

Pomimo realizacji rekordowo wysokiego zysku operacyjnego w I kw. 2009 roku (15,4 mln zł) Grupa osiągnęła jedynie symboliczny zysk netto. Większość wypracowanego zysku netto i brutto skonsumowały różnice kursowe powstałe w wyniku trwającej w I kwartale deprecjacji złotego. W większości przypadków mamy do czynienia z niezrealizowanymi różnicami kursowymi na zaciągniętych w euro kredytach akwizycyjnych, pozostającymi bez związku ze zrealizowanymi w I kwartale  przepływami operacyjnymi.

ISTOTNE OSZCZĘDNOŚCI

Właściwa reakcja na spowolnienie gospodarcze, przejawiająca się w optymalizacji kosztów i procesów zachodzących w Grupie ERGIS, zaowocowała znaczną  poprawą rentowności. Wskaźnik zysku brutto ze sprzedaży, ważny dla działalności Grupy, kształtował się na zdecydowanie lepszym poziomie niż w poprzednich okresach. Za I kwartał 2009 marża brutto ze sprzedaży wyniosła aż 24,2%, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 roku 16,5%. Odnotowano też znaczący wzrost EBITDA, o 92% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE GRUPY

W I kwartale 2009 roku Grupa przeprowadziła proces częściowej konwersji krótkoterminowego zadłużenia zaciągniętego w związku z finansowaniem zakupu spółek niemieckich: MKF-Folien i Schimanski, na zadłużenie długoterminowe.

Mimo, iż nadwyżka finansowa realizowana przez Grupę ERGIS jest całkowicie wystarczająca do zaspokojenia bieżących potrzeb oraz obsługi zaciągniętych kredytów, Spółka planuje refinansowanie części swych zobowiązań poprzez przeprowadzenia emisji akcji (pod warunkiem korzystnej sytuacji rynkowej), bądź z wykorzystaniem innej metody (np. finansowanie mezzanine).

„Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników operacyjnych w I kwartale 2009 roku. Był to najlepszy kwartał w historii Grupy. Wypracowane wyniki pokazały,  że efekty  synergii w powiększonej przez nabycie niemieckich spółek Grupie były znacznie silniejsze niż niekorzystne skutki kryzysu. Ergis-Eurofilms, dotychczas numer dwa w tej dziedzinie, potwierdził także zajęcie pozycji lidera w produkcji folii stretch w Europie Środkowo-Wschodniej. Istotną rolę odegrała także redukcja kosztów działalności, którą przygotowaliśmy w 2008 roku w odpowiedzi na pojawiające się symptomy kryzysu gospodarczego. Fakt, że nasz wynik netto został pomniejszony o wynikające z deprecjacji złotego, niezrealizowane różnice kursowe nie ma większego znaczenia, jako że ma to charakter jednorazowy i niezwiązany ze zrealizowanymi przepływami finansowymi.” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

„Pomimo spowolnienia gospodarczego odnotowujemy wysoki poziom zamówień, co pozwala nam optymistycznie patrzeć na kolejne kwartały” – dodał Tadeusz Nowicki.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie izolacyjne, folie dachowe, folie trwale laminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną oraz folie drukowane techniką fleksograficzną, folie twarde opakowaniowe (w tym farmaceutyczne oraz laminaty dla przemysłu spożywczego na bazie folii PVC i PET), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET i PP (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu  

.