Ergis

Komunikat prasowy

13 maja 2010, 09:14

Grupa ERGIS po 1Q2010 – utrzymanie poziomu sprzedaży pomimo trudnej sytuacji rynkowej, wysoka dynamika zysku netto

Grupa ERGIS zrealizowała swój cel strategiczny w I kwartale 2010 roku. Grupa utrzymała stabilny poziom sprzedaży, osiągając, pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, przychody w wysokości 135,2 mln zł. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wzrósł o ponad 7,5 mln zł.

Kluczowe wydarzenia I kwartału 2010

  • Przychody Grupy ERGIS w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku utrzymały się na stabilnym poziomie w porównaniu z tym samym okresem roku 2009 i wyniosły 135,2 mln zł. Sprzedaż na rynku polskim wzrosła do 61,07 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej. W efekcie Grupa w kolejnym kwartale umocniła swoją pozycję wśród rodzimych odbiorców. Sprzedaż zagraniczna wyniosła 74,1 mln zł, wobec 80,5 mln zł w I kwartale 2009, co jest skutkiem umocnienia się polskiej waluty.
  • ­Zysk netto Grupy wzrósł do 7,6 mln zł wobec 6 tys. zł rok wcześniej, co jest związane m.in. z umocnieniem złotego w stosunku do EURO, które pozwoliło uniknąć negatywnych różnic kursowych, które zaważyły na wyniku za I kwartał 2009.
  • ­Grupa ERGIS obniżyła poziom należności o 2,2 mln zł, do 91,3 mln zł. W ocenie Zarządu, spadek należności przy porównywalnym poziomie sprzedaży świadczy o dobrej sytuacji płatniczej Grupy.
  • ­Warto również zwrócić uwagę na znaczącą redukcję kosztów ogólnych – w I kwartale 2010 były niższe o 13,1% wobec zanotowanych w I kwartale 2009. Jednocześnie koszty sprzedaży spadły w tym samym okresie o 7,2%. 
  • ­ Pod koniec stycznia 2010 roku podpisano  umowę powołującą spółkę MATEO-ERGIS z siedzibą w w Luštěnicach (Republika Czeska). Spółka specjalizuje się w sprzedaży na rynku czeskim folii stretch i taśm PET (Greenstrap), będących jednymi z kluczowych produktów Grupy. ERGIS-EUROFILMS ma w spółce 60% udziałów, pozostałe 40% objęli czescy partnerzy (osoby fizyczne), kierujący dotychczas działalnością jednego z największych na rynku czeskim dystrybutorów tego typu produktów. Nowa spółka będzie miała podstawowe znaczenie dla rozwoju sprzedaży folii stretch i taśm PET na rynku czeskim.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w I kw. 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

I kw. 2009

I kw. 2010

Zmiana

Przychody

135 248

135 164

-0,01%

Zysk brutto ze sprzedaży

 32 696

 21 989

-32,8%

Zysk operacyjny

15 433

6 737

-56,4%

EBITDA

21 387

11 985

-44,0%

Zysk netto

6

7 612

+1268,0%

 

Na wartość przychodów w I kwartale 2010 niekorzystnie oddziaływał poziom kursu euro. Kurs średni był w tym czasie niższy od zanotowanego w analogicznym okresie 2009 aż o 13,75%. Wzmocnienie złotego obniżało poziom przychodów ze sprzedaży eksportowej i tym samym wpłynęło negatywnie na zyskowność tej sprzedaży.

Jednocześnie ceny surowców dynamicznie rosły (od około 20% do około 55%). Pomimo to Grupie udało się osiągnąć cel strategiczny - jakim w I kwartale 2010 było utrzymanie pozycji rynkowej - i  zanotować przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

W ocenie Zarządu przyjęcie strategii utrzymania pozycji rynkowej umożliwi maksymalizację zysku operacyjnego Grupy w przyszłości, w sytuacji prawdopodobnego odwrócenia aktualnie niekorzystnych tendencji w zakresie cen surowców strategicznych.

Na uwagę zasługuje wzrost wartości sprzedaży folii stretch, wynikający zarówno ze wzrostu wolumenu sprzedaży jak i wzrostu cen surowców. Wysoką dodatnią dynamikę sprzedaży, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009, zanotowano w grupie opakowań drukowanych. Grupa dynamicznie zwiększa sprzedaż taśm PET. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC. Ujemna dynamika sprzedaży grupy laminaty oraz folie PET, jako że dotyczy spółek niemieckich, wynika w znacznym stopniu ze spadku kursu EUR.

Różnica wyniku na poziomie EBIT i EBITDA w porównaniu z I kwartałem 2009 wynika z faktu, iż w I kwartale 2009 roku Spółka osiągnęła nadzwyczajnie wysokie wyniki finansowe, na co wpływ miał rekordowo wysoki kurs euro oraz jednoczesny spadek cen jednostkowych surowców podstawowych. W minionym kwartale 2010 roku mieliśmy natomiast do czynienia z odwrotną sytuacją, co miało decydujący wpływ na słabszy wynik wobec rekordowego I kwartału 2009 r.

Wartość EBITDA uzyskana w I kwartale 2010 (11,99 mln zł), pozostaje jednak nadal wysoka.

Zysk netto w I kwartale 2010 roku wyniósł 7,6 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2009 roku był bliski zera, co było rezultatem obciążenia wyniku I kwartału 2009 wysokimi kosztami finansowymi z uwagi na słabą złotówkę i tym samym niekorzystną wycenę kredytów zaciągniętych na zakup spółek niemieckich denominowanych w euro. Niezależnie od zamiany części zadłużenia na obligacje, Grupa w  2009 roku spłaciła  30 mln zł zadłużenia bankowego z tytułu kredytów inwestycyjnych, co - wraz ze wzmocnieniem złotówki w I kwartale 2010 r.- miało pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy.

 „Za najważniejsze osiągnięcie pierwszego kwartału uważamy utrzymanie stabilnej sprzedaży, pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych. Warto również podkreślić, że ponownie zwiększyliśmy naszą sprzedaż na rodzimym rynku, a więc i udziały w nim. Cieszy nas to, bo oznacza, że polski rynek wciąż się rozwija i ma dobre perspektywy” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

”Cele na ten rok to dalszy rozwój trzech podstawowych obszarów działalności – produkcji laminatów do żywności, opakowań przemysłowych (folie stretch PE i folie PET) oraz folii PVC. Będziemy kontynuować ekspansję na rynku taśm PET, w którym systematycznie zwiększamy swój udział. Dużą wagę przykładamy do rozwoju sprzedaży materiałów opakowaniowych (folia stretch i taśmy PET) poprzez utworzoną w styczniu tego roku spółkę czeską. Nie zaniedbujemy rynków europejskich i systematycznie rozbudowujemy sieć naszych agentów” - dodał Tadeusz Nowicki.


DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.