Ergis

Komunikat prasowy

28 lutego 2012, 13:10

Grupa ERGIS po 2011: wzrost sprzedaży, zysku operacyjnego i EBITDA

GRUPA ERGIS PO 2011: WROST SPRZEDAŻY, ZYSKU OPERACYJNEGO I EBITDA

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po w 2011 przychody ze sprzedaży na poziomie 621,4 mln zł, czyli o 4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Jest to kolejny kwartał, w którym Grupa utrzymuje, narastająco, wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego okresu. Zysk operacyjny w samym IV kwartale sięgnął 2,6 mln zł wobec straty rok wcześniej, a po dwunastu miesiącach wyniósł 16,2 mln zł, czyli był o 34% wyższy niż rok wcześniej.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po czterech kwartałach 2011 roku przedstawia poniższa tabela:


w tys PLN

4Q2010

4Q2011

Zmiana

1-4Q2010

1-4Q 2011

Zmiana

Przychody

148 824

147 019

-1%

597 254

621 398

+4%

Zysk operacyjny

-3 750

 2 551

+168%

12 070

16 194

+34%

EBITDA

1 386

7 565

+446%

32 482

 36 076

+11%

Niezrealizowane różnice kursowe

268

600

+124%

 2 983

- 3 786

-227%

Zysk netto

- 3 770

- 1 770

+53%

7 503

 29

 -100%


W 2011 roku nastąpił dalszy wzrost cen surowców, choć listopad i grudzień przyniosły przejściowe spadki cen. W IV kwartale 2011 roku przychody Grupy były zbliżone do zrealizowanych w analogicznym okresie 2010 roku, przy średnim kursie euro wyższym o około 11%. Narastająco sprzedaż przekroczyła poziom z roku 2010 o 4%, przy średnim kursie euro wyższym o około 3%.

Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży taśm PET (wzrost o 29,2%), laminatów (wzrost o 21,3%), folii miękkich (wzrost o 14,9%) oraz pozostałych folii opakowaniowych (wzrost o 14,6%).  W przypadku folii miękkich PVC wzrost przychodów ze sprzedaży wynika częściowo ze wzrostu wolumenu sprzedaży (ponad 3%), a częściowo z wyższych cen realizacji. W przypadku pozostałych grup asortymentowych wyższa wartość przychodów ze sprzedaży to efekt wyższych od ubiegłorocznych cen produktów, spowodowanych wzrostem cen surowców podstawowych.  

Konsekwentne ograniczanie kosztów produkcji i wzrost kursu euro wpłynęły pozytywnie na poziom realizowanych marż i wynik operacyjny. W IV kwartale 2011 roku Grupa zrealizowała zysk operacyjny w wysokości 2,6 mln zł, wobec straty rok wcześniej. W efekcie narastająco za cały 2011 rok zysk operacyjny sięgnął 16,2 mln zł, czyli był o 34% wyższy niż osiągnięty w roku 2010.

W ślad za zyskiem operacyjnym wzrosła wartość EBITDA Grupy - w IV kwartale 2011 roku do 7,6 mln zł (wzrost o 446%), a narastająco do 36,1 mln zł (wzrost o 11%).

Na wielkości zysku brutto i zysku netto w IV kwartale 2011 roku oraz za pełen 2011 rok wpływ miały wysokie koszty finansowe. Należą do nich między innymi niezrealizowane ujemne różnice kursowe związane ze wzrostem kursu euro (przede wszystkim zmiana wartości denominowanego w euro kredytu zaciągniętego przez Spółkę na zakup firm niemieckich). Koszt wyniósł w 2011 roku 3,8 mln zł, podczas gdy w 2010 roku z tego tytułu notowano dodatnie różnice kursowe (przychód) w wysokości blisko 3 mln zł. Wśród kosztów finansowych mających wpływ na wynik netto w czwartym kwartale należy też wskazać stratę księgową na zbyciu udziałów w jednej ze spółek zależnych.  

INWESTYCJE GRUPY ERGIS

Grupa obecnie realizuje inwestycję w czwartą linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE. Linia będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na przełom I i II kwartału 2012 roku. Przewidywane nakłady na tę inwestycję wyniosą 24 mln zł, z czego na rok 2012 przypada 12 mln zł. Inwestycja będzie finansowana częściowo z funduszy europejskich, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (40% przewidywanych nakładów tj. około 9,6 mln zł), a w pozostałej części z kredytu bankowego. Linia zwiększy moce produkcyjne folii stretch o 25% w stosunku do mocy w 2011 r).

Grupa realizuje również obecnie projekt przeniesienia jednej z linii do produkcji folii PET z zakładu spółki zależnej, MKF-Folien GmbH w Berlinie, do zakładu w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę około 4 mln zł (koszt transferu i infrastruktury). Przeniesienie linii ma zostać sfinalizowane w I połowie 2012 roku. Przeniesienie linii ma zostać sfinalizowane w I połowie 2012 roku, i może mieć znaczący pozytywny wpływ na wyniki Grupy w przyszłości, dzięki niższym kosztom produkcji.

„Tegoroczny czwarty kwartał był, z punktu widzenia wyników operacyjnych, drugim najbardziej udanym czwartym kwartałem w historii Grupy. Oprócz dobrej sprzedaży, kontroli kosztów i odprężenia na rynku surowców, na wynik wpłynęły także pierwsze efekty relokacji produkcji. Traktujemy to jako dobrą zapowiedź na rok 2012, w którym – oprócz dokończenia inwestycji w nową linię technologiczną do produkcji folii stretch PE w Oławie - planujemy także rozpoczęcie produkcji folii PET w Wąbrzeźnie, na przeniesionej z Berlina linii” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

Dodatkowych informacji udzielają:

Małgorzata Kot, ERGIS - EUROFILMS S.A.
tel. 0604 159 103, 0604 159 159
e-mail: kot@ergis.eu  

Magda Kołodziejczyk, M+G
tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.