Ergis

Komunikat prasowy

15 października 2015, 18:17

Wstępne wyniki Grupy Ergis za III kwartał 2015. Negatywny wpływ niekorzystnych zjawisk rynkowych.

Według wstępnych wyników Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w III kwartale 2015 roku przychody w wysokości 167,6 mln zł (o 1,2% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 3,8 mln zł (o 50,0% niższy niż w III kwartale 2014 roku), zysk brutto w kwocie 2,5 mln zł (59,7% niższy w porównaniu rok do roku), EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (21,0% niższy niż w analogicznym okresie 2014 r.) oraz zysk netto na poziomie 2,2 mln zł (spadek o 58,5% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku).

Jednocześnie wstępne wyniki osiągnięte w pierwszych dziewięciu miesiącach br. były lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie 2014 roku.

Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS w III kwartale oraz  po trzech kwartałach 2015 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

w mln PLN

III kw. 2015*

III kw. 2014

Zmiana

I-III kw. 2015*

I-III kw. 2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

167,6

169,6

-1,2%

513,0

505,3

1,5%

Zysk operacyjny

3,8

7,6

-50,0%

28,1

26,6

5,6%

Zysk brutto

2,5

6,2

-59,7%

26,8

22,1

21,3%

EBITDA

10,5

13,3

-21,0%

46,5

43,6

6,6%

Zysk netto

2,2

5,3

-58,5%

21,9

17,7

23,7%

*Wyniki wstępne

W opinii Zarządu czynnikami, mającymi największy wpływ na zrealizowane wyniki są:

  1. Niższa niż oczekiwano sprzedaż twardych laminatów do żywności, wynikająca z ulokowania części zamówień u konkurencji przez klientów, obawiających się perturbacji związanych z transferem linii produkcyjnych z Gallina do Berlina
    – ok. 2 mln zł marży mniej niż oczekiwano. Transfer linii jest już obecnie zakończony i Grupa dysponuje tymi samymi co pierwotnie mocami produkcyjnymi.
  2. Utrzymująca się bardzo niekorzystna relacja ceny zakupu płatków PET z recyklingu do ceny zakupu granulatu PET, niwelująca przewagę konkurencyjną przy produkcji z płatka – ok 2 mln zł marży mniej.
  3. Większe niż oczekiwano trudności rozwoju sprzedaży taśm PET po podwojeniu mocy produkcyjnych z nowo zainstalowanej linii – ok 1,5 mln zł marży mniej.
  4. Mniej korzystna, od oczekiwanej po drugim kwartale, struktura sprzedaży folii stretch PE, w ocenie Zarządu związana z wstrzymywaniem zakupów przez klientów, oczekujących dalszych spadków cen polietylenu – wpływ na obniżenie marży:
    ok. 1 mln zł.

Oczekiwane przez rynek korzyści, jakie miałaby odnieść Grupa w związku z zapoczątkowanym w trakcie kwartału spadkiem cen surowców, znacząco odbiegały od tych możliwych do uzyskania, gdyż w rzeczywistości spadek cen polimerów był mniejszy, niż obserwowany spadek cen produktów ropopochodnych. Spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów, podczas gdy w skali całego kwartału średnie ceny surowców kształtowały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego. Ponadto, przy niższej niż oczekiwano sprzedaży, przeszacowanie zapasów wyrobów gotowych i surowców wpłynęło niekorzystnie na wynik finansowy kwartału.

Trzeci kwartał br. był trudny dla Grupy, a osiągnięte wyniki trudno uznać za satysfakcjonujące. Zbieg niekorzystnych okoliczności i zjawisk rynkowych spowodował spadek marży osiąganej przez Grupę o ok. 6,5 mln zł. Mimo tego, tegoroczne wyniki po dziewięciu miesiącach są lepsze od osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA. 

Dotychczas Grupa ERGIS nie praktykowała podawania do wiadomości publicznej prognoz ani wstępnych wyników. Niemiej Grupa podjęła decyzję o przedstawieniu wstępnych danych za III kwartał 2015 roku, gdyż – w przekonaniu Zarządu – wyniki odbiegają od oczekiwań akcjonariuszy i Zarządu, a  fakt ten może stanowić istotną dla akcjonariuszy informację.

 

 

###

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody Grupy przekroczyły
667 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.