Ergis

Komunikat prasowy

11 lutego 2016, 09:41

Grupa Ergis publikuje raport za czwarty kwartał 2015 r. Wyniki nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników wstępnych.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej opublikowała skonsolidowany raport  za czwarty  kwartał 2015 roku. Zawarte w nim wyniki  nie odbiegają istotnie od opublikowanych w dniu 19 stycznia 2016 roku wyników wstępnych.

Grupa zanotowała w okresie czterech kwartałów 2015 roku przychody w wysokości 675,1 mln zł (o 1,1% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie
30,5 mln zł (nieznacznie niższy od osiągniętego w 2014 roku), oraz EBITDA w wysokości 55 mln zł (wzrost o 3,6%). Choć po czterech kwartałach Grupa osiągnęła drugi najwyższy w historii zysk EBITDA, zanotowała stratę netto ze względu na dokonywane odpisy aktualizacyjne. Zysk netto bez uwzględniania odpisów wyniósłby 21,7 mln zł (wzrost o 13,6% w porównaniu z 2014 rokiem) co oznacza, że byłby rekordowy w historii firmy.

Jak wcześniej informowano, Zarząd Spółki zwołał na 22 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego spodziewa się otrzymać zgodę akcjonariuszy na wykup do 5% akcji własnych.

Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,16 zł na akcję, czyli najwyższej w historii Grupy.

Porównanie wyników IV kwartału 2015 roku z wynikami wstępnymi opublikowanymi
19 stycznia 2016 roku przestawia tabela poniżej: .

w tys. PLN

IV kw. 2015 – wyniki wstępne

IV kw.2015

Różnica

Przychody ze sprzedaży

163 491

163 634

143

Zysk operacyjny

2 644

2 015

-629

EBITDA

8 862

8 359

-503

Zysk brutto

-44 815

-45 550

-735

Zysk netto

-36 673

-37 203

-530

Wyniki finansowe Grupy ERGIS w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w mln PLN

 

IV kw. 2015

IV kw. 2014

 

Zmiana

I-IV kw. 2015

2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

163,6

162,2

0,9%

675,1

667,5

1,1%

Zysk operacyjny

2,0

4,6

-56,5%

30,5

31,1

-1,9%

EBITDA

8,4

9,6

-12,5%

55,0

53,1

3,6%

Zysk brutto (bez uwzględnienia odpisu aktualizacyjnego)

0,3

2,0

-85,0%

27,1

24,1

12,4%

Zysk netto

(bez uwzględniania odpisu aktualizacyjnego)

0,08

1,4

-94,3%

21,7

19,1

13,6%

Zysk netto z uwzględnieniem odpisu aktualizacyjnego

-37,2

1,4

-

+15,4

19,1

-

Dobre wyniki operacyjne osiągnięto w szczególności dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedaży innowacyjnej folii nanoERGIS, wynikom sprzedaży miękkich folii PVC oraz rozwojowi sprzedaży giętkich laminatów do pakowania żywności.

Grupie nie udało się zrealizować planów dotyczących wzrostu sprzedaży taśm Greenstrap, a rentowność twardych laminatów do pakowania żywności i leków obniżyła się w związku z sytuacją surowcową oraz kosztami restrukturyzacji. Zarząd jest jednak przekonany, że korzyści z przeprowadzonej w 2015 roku restrukturyzacji utorują drogę do ponownego wzrostu rentowności tego biznesu.

Przedstawione powyżej ujemne wartości wypracowanego zysku brutto i netto są wynikiem dokonania odpisów aktualizacyjnych na goodwill spółek niemieckich, wpisany do bilansu Grupy w momencie ich przejęcia. Jest to związane z planowaną, jako ostatni etap restrukturyzacji, fuzją tych spółek. Kwota odpisu w wysokości 45,8 mln złotych zostanie zaksięgowana w pozycji „koszty finansowe” w rachunku wyników Grupy ERGIS za IV kwartał 2015 roku.

W związku z brakiem wpływu tej operacji na poziom EBITDA oraz faktem, że odpis skutkuje jedynie obniżeniem zysku brutto i netto Grupy, po konsultacjach z bankami finansującymi Spółkę, Zarząd ocenia, że operacje te nie wpłyną negatywnie na relacje z bankami i nie pogarszają zdolności płatniczej Grupy.

Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową (raport bieżący nr 8/2014 z dnia 24 kwietnia 2014), Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,16 zł na akcję.

Jednocześnie Zarząd zwołał na 22 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego spodziewa się otrzymać zgodę na wykup do 5% akcji własnych.

Dobre wyniki operacyjne osiągnęliśmy w 2015 roku dzięki znaczącemu rozwojowi sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoERGIS, dobrym wynikom zrealizowanym na rynku miękkich folii PVC oraz wzrostom w dziedzinie laminatów giętkich do pakowania żywności. Decyzja o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych, która spowodowała wykazanie straty na poziomie zysku netto, wyniknęła z działań restrukturyzacyjnych, związanych z przewidzianą fuzją spółek niemieckich. Odpisy, jako operacja czysto księgowa, nie mają wpływu na sytuację finansową Grupy - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Jak wcześniej informowaliśmy, Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie, podczas którego spodziewamy się uzyskać zgodę na wykup do 5% akcji własnych, do którego skłania nas aktualna wycena akcji, w opinii Zarządu nieodzwierciedlająca wartości Grupy. Pozytywnie oceniając sytuację i perspektywy Spółki, Zarząd zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wypłatę najwyższej w historii naszej firmy dywidendy, w wysokości 0,16 zł na akcję – dodał Tadeusz Nowicki.

 

 

###

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2015 roku przychody Grupy przekroczyły
675 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.