Ergis

Komunikat prasowy

26 października 2017, 11:30

Wyniki Grupy Ergis po trzech kwartałach 2017 roku: nieznacznie niższe wyniki rezultatem wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz wysokich cen surowców

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał. Wyniki te nie prezentują znaczących różnic w stosunku do opublikowanych w dniu 19 października wstępnych wyników finansowych.  W trzech kwartałach Grupa zanotowała przychody w wysokości 574,7 mln zł (wzrost o 8,3%), wynik EBITDA sięgający 48,9 mln zł (wzrost o 0,1%), wynik operacyjny wynoszący 31,3 mln zł (wzrost o 3,7%) oraz zysk netto w wysokości 20,4 mln zł (spadek o 3,3%).

W samym III kwartale Grupa zrealizowała, w stosunku do III kwartału 2016, wzrost przychodów sięgający 11,6% oraz spadki na poziomie: zysku operacyjnego o 3,3%, EBITDA o 2,8% oraz zysku netto o 34,4%. Wartości zysku w III kwartale 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 2,8 mln zł (w stosunku do II kw. 2017 r.) i o 5,6 mln zł po  trzech  kwartałach 2017 roku (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń po trzech kwartałach 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, szczególnie  utrzymujące się od początku roku wysokie koszty PVC oraz zmiękczaczy. EBITDA  III kwartału jest  również obciążone kosztami restrukturyzacji organizacyjnej w Grupie w wysokości około 500 tys. zł., a zysk netto został pomniejszony o blisko milion złotych w wyniku rozwiązania aktywa podatkowego w związku z poprawą wyników finansowych niemieckich spółek Grupy.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po III kwartałach 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

III kw. 2017

III kw. 2016

Dynamika

I-III kw. 2017

I-III kw. 2016

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

201 237

180 369

+11,6%

574 706

530 759

+8,3%

Zysk operacyjny

9 098

9 405

-3,3%

31 335

30 228

+3,7%

Zysk brutto

8 009

8 899

-10,0%

28 604

26 185

+9,2%

EBITDA

15 061

15 491

-2,8%

48 950

48 911

+0,1%

Zysk netto

4 655

7 095

-34,4%

20 422

21 116

-3,3%

Zadłużenie odsetkowe

162 304

151 981

+6,8%

162 304

151 981

+6,8%

Analiza wyników za trzy kwartały daje jasny obraz. Odnotowaliśmy rekordowy wzrost sprzedaży. Wyniki zrealizowane na sprzedaży folii stretch z nowej inwestycji  po trzech kwartałach zwiększyły EBITDA tego sektora o ponad 5 mln zł. Od czasu wprowadzenia na rynek folii nanoERGIS® udział folii  stretch w EBITDA Grupy wzrósł ponad dwukrotnie i osiągnął poziom 50% tego wskaźnika. Te pozytywne  rezultaty  zostały jednak  zneutralizowane przez wzrost kosztów pracy oraz istotny spadek rentowności – szczególnie w miękkich foliach PVC oraz opakowaniach elastycznych, wywołany sytuacją surowcową. Ponieważ oczekujemy, że ceny polimerów wreszcie spadną, a koszty pracy się ustabilizują,  perspektywy na najbliższy rok oceniamy optymistycznie – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS S.A.

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2016 roku przychody Grupy przekroczyły 696 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.