Ergis

Komunikat prasowy

19 lipca 2018, 10:03

Wstępne wyniki Grupy Ergis za II kwartał 2018 roku: Wzrost sprzedaży i zysku netto

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku.

Szacunkowe przychody Grupy ERGIS wzrosły o 10,7 proc., do 207,3 mln zł.  EBITDA spadł o 8,7 proc, do 15,1 mln zł, zysk operacyjny spadł o 15,2 proc., do 9,1 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 20,6 proc., do 8,6 mln zł. Spowolnił wywołany wzrostem kosztów pracy spadek rentowności.

WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS w II kw. 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

 

II kwartał 2018

II kwartał 2017

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

207 250

187 301

10,7%

Zysk operacyjny

9 149

10 784

-15,2%

EBITDA

15 127

16 572

-8,7%

Zysk brutto

7 896

9 775

-19,2%

Zysk netto

8 569

7 107

20,6%

Zadłużenie odsetkowe

128 528

152 202

-15,6%

EBITDA Grupy w II kwartale 2018 r. był niższy w stosunku do II kwartału 2017 r. o 1,4 mln zł, mimo że koszt wynagrodzeń wzrósł w tym okresie (rok do roku) o 3,6 mln zł. Oznacza to poprawę w innych obszarach wpływających na rentowność. Dodatkowo ceny wielu surowców wzrosły (PET) lub utrzymywały się na wysokim poziomie (PVC). Dobre wyniki osiągnięto w sprzedaży folii stretch i taśm PET. Poprawiły się wyniki w sprzedaży opakowań drukowanych oraz folii miękkich PVC. Niesatysfakcjonujące są natomiast wyniki sprzedaży twardych folii PET. Nowa linia do produkcji tych folii w Berlinie przekroczyła o blisko 30% wydajność zatrzymanej linii, niemniej Grupa nadal nie zdecydowała się na dokonanie formalnego odbioru tej inwestycji ze względu na oczekiwane dalsze modyfikacje.

W II kwartale 2018 r. zanotowaliśmy wzrost sprzedaży przy jednoczesnym spowolnieniu spadku zyskowności na poziomie operacyjnym i przy wzroście zysku netto. Cieszy nas dynamika wzrostu przychodów, wskazująca na umacniającą się pozycję firmy na rynku. Z kolei za spadek zysku operacyjnego rok do roku odpowiada wzrost kosztów pracy i utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku surowcowym, w szczególności wzrost ceny PET o ponad 20% oraz utrzymywanie się wysokiej ceny PVC. Przedstawione wyniki dają nadzieję na powrót do rentowności obserwowanej w ubiegłych latach, o ile ustabilizuje się sytuacja na rynku pracy w Polsce. To przyniosłoby interesariuszom pełnię korzyści z wypracowanego wzrostu sprzedaży  - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis.

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2017 roku przychody Grupy przekroczyły 750 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.