Ergis

Komunikat prasowy

13 maja 2008, 09:42

Wyniki ERGIS-EUROFILMS za I kwartał 2008 roku

GRUPA ERGIS - DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY W I KW. 2008 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo - Wschodniej, zanotował w pierwszym kwartale 2008 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 142,77 mln zł, co oznacza wzrost o 60,7% wobec 88,86 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie zysk operacyjny wzrósł w tym okresie do 5,74 mln zł, czyli o 42,2%, w porównaniu z 4,03 mln zł w I kw. 2007 roku. Z kolei zysk netto wyniósł 3,39 mln zł i był wyższy o 8,3% od uzyskanego w I kw. 2007 (3,13 mln zł).  

Kluczowe wydarzenia pierwszego kwartału:

  • W pierwszym kwartale przychody grupy wzrosły o 60,7%, do 142,77 mln zl wobec I kw. 2007 roku.
  • Zysk operacyjny wzrósł o 42%, do 5,73 mln zl w porównaniu do 4,03 mln zl rok wcześniej.
  • Sprzedaż zagraniczna grupy wzrosła aż o 196%, do 77,44 mln zl, wobec 26,25 mln zl rok wcześniej.
  • Po audycie wyników za 2007 rok spółka osiągnęła ostatecznie 12,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 8,5 mln zl zysku netto wykazanego w raporcie za czwarty kwartal 2007 roku.   
WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS  przedstawia poniższa tabela:

w tys. PLN

I kw. 2007

I kw. 2008

Zmiana

2007/ 2008

Przychody ze sprzedaży

88 863

142 773

+60,7%

Zysk brutto

3 610*

4 813

+33,3%

Zysk operacyjny

4 032*

5 735

+42,2%

Zysk netto

3 132*

3 391

+8,3%

* Na poziom zysku operacyjnego, oraz zysku brutto i netto w I kw. 2007 wpływ miała jednorazowa transakcja rozwiązania rezerwy na ochronę środowiska, która podwyższyła wynik o 1,24 mln zł

Grupa ERGIS zanotowała bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Przyczynila się do tego szczególnie sprzedaż zagraniczna, w której, w omawianym okresie, zanotowano wzrost o196%. W efekcie w całkowitych przychodach Grupy sprzedaż zagraniczna osiągnęla udzial rzędu 54,24% wobec 29,54%. rok wcześniej. W całym okresie pierwszego kwartalu w wynikach Grupy metodą pełną konsolidowana była firma Flexergis. Rok wcześniej jej wyniki uwzględniane były od 1 lutego, czyli od podpisania porozumienia prowadzącego do jej przejęcia. W I kw. 2008 roku pełną konsolidacją objęte były również niemieckie firmy MKF Folien GmbH i Schimanski GmbH oraz polska spólka Lonni, przejęte w drugim półroczu 2007 roku.

Strukturę sprzedaży Grupy ERGIS w I kw. 2008 przedstawia tabela poniżej:

 

Wartość

Dynamika

Struktura

I kw. 2008

I kw. 2007

I kw. 2008

I kw. 2007

Folia stretch

33 038

33 543

98,49%

23,14%

37,75%

Folie PVC – miękkie

19 248

19 030

101,15%

13,48%

21,42%

Granulaty i wyroby wytłaczane PVC

17 404

16 070

108,30%

12,19%

18,08%

Opakowania drukowane

8 643

6 999

123,49%

6,05%

7,88%

Folie PVC – twarde

17 598

4 259

413,20%

12,33%

4,79%

Laminaty

20 882

 

100,00%

14,63%

0,00%

Tapety

4 172

2 777

150,23%

2,92%

3,12%

Pozostałe folia opakowaniowe

2 238

2 462

90,90%

1,57%

2,77%

Folie PET

13 733

 

100,00%

9,62%

0,00%

Folie PP/PS

2 439

2 209

110,41%

1,71%

2,49%

Taśmy PET

1 606

217

740,09%

1,12%

0,24%

Pozostała sprzedaż

1 772

1 298

136,52%

1,24%

1,46%

Razem przychody ze sprzedaży, z tego:

142 773

88 864

160,66%

100,00%

100,00%

   - sprzedaż w Polsce

65 336

62 612

104,35%

45,76%

70,46%

   - sprzedaż zagraniczna

77 437

26 251

294,99%

54,24%

29,54%

Po przejęciu niemieckich producentów folii w IV kwartale 2007 Grupa ERGIS zwiększyła sprzedaż denominowaną w euro. Przy jednoczesnym mocnym złotym i wzroście cen surowców wpływa to negatywnie na poziom rentowności. Jednakże Grupa skutecznie zabezpiecza się przed niekorzystnymi czynnikami. Zobowiązania z tytułu dokonanych przejęć w zdecydowanej większości wyrażone są w euro. To powoduje, że silny złoty obniża koszty finansowe związane z kupionymi firmami.

DALSZE PLANY

Grupa ERGIS koncentruje się na integracji grupy kapitałowej i w efekcie osiągnięciu jak najwyższej efektywności.

Działania Grupy zmierzają przede wszystkim do rozwoju sprzedaży wyrobów MKF-Folien i Schimanski na polskim rynku, jak również zwiększania sprzedaży produktów Grupy ERGIS (m. in. taśm PET, folii stretch i laminatów do żywności) zarówno poprzez dotychczasową sieć dystrybucyjną, jak i służby sprzedaży MKF-Folien i Schimanski. ERGIS-EUROFILMS koncentruje się również na osiągnięciu efektów synergii technologicznych między spółkami  Grupy dla zwiększenia rentowności.

- Priorytetem Grupy ERGIS na najbliższe miesiące jest rozwój organiczny i maksymalizacja efektów synergii w Grupie w celu uzyskania jak najwyższej efektywności. Systematycznie realizujemy te dzialania. Nie rezygnujemy z rozwoju poprzez akwizycje. Jednak decyzje w tej kwestii zapadną raczej w perspektywie średnioterminowej – zapowiada Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

DODATKOWE INFORMACJE

ERGIS-EUROFILMS SA. powstał w wyniku zeszłorocznego połączenia giełdowego Eurofilms i jego inwestora branżowego ERGIS SA.. Połączona firma jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Spółka jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu

MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer jest jednym z wiodących niemieckich producentów folii twardych PET i PVC, wykorzystywanych głównie w przemyśle spożywczym oraz w sektorach technicznych. Moce produkcyjne spółki to: 20.000 ton folii PET oraz 12.500 folii PVC.

Schimanski GmbH to producent laminatów z twardej folii PET/PE i PVC/PE, wykorzystywanych przede wszystkim w sektorze spożywczym (np. do pakowania mięsa czy serów), o mocach produkcyjnych rzędu 16.000 ton rocznie.

 

  • Wyniki ERGIS-EUROFILMS za I kw 2008 - komunikat prasowy - ….pdf
.